Julkaistu    |  Päivitetty 
Merja Mäkisalo-Ropponen

Haavoittuvassa asemassa oleville perheille tukea

Ihmisoikeuskeskus on todennut tuoreessa raportissaan, että koronapandemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Koronakriisi on monin tavoin lisännyt eriarvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa.

Sen kielteiset vaikutukset usein kasaantuvat juuri heidän arjessaan. Myös nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet.

Ihmisoikeuskeskus korostaa myös, että tässä tilanteessa on tunnistettava erityisesti ne lapset ja nuoret, joiden hyvinvoinnin turvaaminen kriisin aikana vaatii erityistä huomiota, esimerkiksi perheet, joissa on köyhyyttä, sosiaalisia ongelmia tai päihteiden liikakäyttöä.

Huolestuttavaa on, että myös erityislapsiperheiden avun ja tuen saanti näyttää heikentyneen koronan aikana.

Perheiltä ja järjestöiltä saamieni viestien perusteella kukaan ei ota kokonaisvastuuta lapsen ja perheen tukemisesta, vaan heitä pompotellaan taholta toiselle.

Perheen uupuessa lapsen tilanne muuttuu vielä hankalammaksi, ja mitä enemmän tilanne kriisiytyy, sen vaikeammaksi ja myös kalliimmaksi asian hoitaminen tulee.

Tuoreessa kansallisessa lapsistrategiassa puhutaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamisesta ja todetaan, etteivät he saa aina tarvitsemaansa oikea-aikaista tukea ja apua.

Lapsille tarkoitetut palvelut eivät aina ole johdonmukaisesti ja kattavasti saatavilla. Ongelma on ollut olemassa jo ennen koronaa, mutta epidemia on pahentanut sitä edelleen.

Ongelmia on myös lastensuojelussa ja sen valvonnassa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota ehkäisevän lastensuojelun sekä lapsi- ja perhekohteista lastensuojelun valvonnan puutteisiin.

Hallitus esittääkin tuoreessa lisätalousarviossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämisen valtionavustuksiin 17,5 miljoonan euron lisäystä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Varoja on tarkoitus kohdentaa sosiaalihuollon palveluihin, jotka auttavat lapsia, nuoria ja perheitä selviytymään arjesta poikkeustilanteessa.

Toivottavasti määrärahat ohjautuvat erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen.

Tarve on äärimmäisen akuutti, sillä koronatilanne on monin paikoin pahentanut perheiden pahoinvointia ja vaikeuttanut avun saamista.

Kommentoi

Hae Heilistä