Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Lauri Aalto, Minna Ikonen, Venla Jaakkonen, Vilhelmiina Keskilä, Henna Pigg, Johanna Sacklén, Iiris Salminen, Ville Turunen, Tiia Wahalahti

Mikä ihmeen legit?

Itä-Suomen yliopiston suomen kielen opiskelijat tutustuivat nuorten kielenkäyttöön sekä siihen, miten hyvin vanhemmat suomalaiset tunnistavat nuorten käyttämää sanastoa. Tämän kirjoittajat tarkastelivat englannin vaikutusta nuorten kieleen. Tiedonkeruussa käytettiin kyselylomakkeita. Erityisen mielenkiintoisia tuloksia tuli esiin nuorten suosimasta ilmauksesta legit.

Mistä englanninkieliset sanat päätyvät nuorten kieleen? Yksi ryhmistä tutki kahden abiturienttiryhmän – pohjoiskarjalaisen ja -savolaisen – käsityksiä heidän englannin käytöstään rennoissa vuorovaikutustilanteissa. Abeille teetetyn kyselyn mukaan puolet arvioi kuluttavansa enemmän englannin- kuin suomenkielistä mediaa ja noin kolmasosa molempia yhtä paljon.

Osa mainitsi myös videopelien pelaamisen vaikuttavan omaan englannin kielen käyttöönsä. Noin kaksi kolmasosaa kertoi kavereidensa käyttävän englantia puheessaan.

 

Pohjois-Karjalassa ja -Savossa legit-sanan suosio ei ole abiturienttien keskuudessa kovin suuri. Abeista noin puolet arvioi, ettei käytä sitä lainkaan. Sen sijaan cringe (’myötähäpeää aiheuttava’) oli hyvin suosittu: kyselyyn vastanneista melkein kaikki arvioivat käyttävänsä sitä. Muita suosittuja sanoja olivat muun muassa best (’paras’) ja about (’noin’) Abit kertoivat myös käyttävänsä lyhenteitä fr ’for real’, btw ‘by the way’, idk ‘I don’t know’ ja kinda ‘kind of’. Sen sijaan sanaa deadass (’oikeasti’) he eivät uskoneet käyttävänsä ollenkaan.

Toinen ryhmä pyysi 50 vuotta täyttäneitä suomalaisia selittämään omin sanoin, mitä lomakkeen 14 nuorten käyttämää termiä tarkoittavat. Yksi eniten hämmennystä tuottaneista termeistä oli juuri legit.

Viidesosa kyselyyn vastanneista ei tuntenut termiä ollenkaan, ja noin puolet esitti vääriä arvauksia.

Suosituin niistä oli, että legit tarkoittaisi nuorten puheessa joko legginsejä tai jalkoja, mikä ilmeisesti juontuu englannin sanasta leg ’jalka’.

 

Tulokset osoittavat, että monet kyselyn sanat olivat yli 50-vuotiaille vieraita, kun taas useimmat niistä ovat nuorten näkökulmasta aivan tavallisia arjen ilmaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi cringe ja poikkis (’poikaystävä’). Vastaajien arvio omasta englannin taidostaan tai heidän asuinpaikkansa ei juuri vaikuttanut tuloksiin.

Mutta mitä ihmettä legit sitten nuorten kielessä tarkoittaa? Kolmas ryhmä selvitti sanan merkitystä helsinkiläisen yläkoulun 7.–9. luokan oppilailta. Suurin osa kyselyyn vastanneista määritteli legit-sanan tarkoittavan samaa kuin ’oikeasti’. Muina merkityksinä mainittiin muun muassa ’aito’, ’niinku’ ja ’todella’. Jos jokin asia on legit, on se silloin aito, oikea ja luotettava. Jos taas jokin on ”legit paras juttu”, on se oikeasti paras. Näyttääkin siltä, että legit taipuu moneen, mutta erityisesti sitä käytetään vahvistamaan sanottua ja korostamaan, että asia on oikeasti juuri näin.

Kommentoi

Hae Heilistä