Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Jaana Kortelainen ja Heidi Mutanen

Nuorikin tarvitsee aikuisen aikaa

Hyvällä vuorovaikutuksella on vaikutusta koko perheen hyvinvointiin: miten voin vanhempana tukea nuorta sanoittamaan omaa maailmaansa?

Lapsen kasvaessa nuoreksi myös vuorovaikutussuhde hänen ja vanhemman välillä muuttuu. Se ei ole enää yksisuuntaista ohjausta vanhemmalta lapselle, vaan vuorovaikutus laajenee neuvotteluihin ja yhteiseen päätöksentekoon.

Samalla nuoren itsenäistyessä vähenevät vanhemman ja nuoren välinen yhteinen aika ja riippuvuus. Alkavasta itsenäistymisestä huolimatta nuori tarvitsee aikuista tuekseen ja peilikseen. Nuoren tasapainoisen kehityksen kannalta on tärkeää, että hän tulee aidosti kuulluksi.

Murrosiässä oleva nuori kokeilee rajojaan ja siipiään elämässä. Itsenäisyys ja vapaus kiehtovat, mutta nuori voi kokea uuden edessä turvattomuuttakin. Hän ei ole enää lapsi, mutta uusi identiteetti ei ole vielä rakentunut. Turvattomuuden tunteen vastapainoksi nuori tarvitsee pysyvyyttä ja ennakoitavuutta elämäänsä.

Turvallista yhdessäoloa kannattaa vahvistaa, jotta vuorovaikutussuhde nuoreen säilyy. Vanhemman on hyvä olla läsnä ja antaa aikaa nuorelle. Nuoren mielenkiinnon kohteesta lähtevä tekeminen ja yhteiset keskustelut tuovat nuorelle turvaa ja levollisuutta.

Nuorella, jolla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, voi kommunikaation haasteena ilmetä nuoruusvuosien tuomien muutoksien lisäksi erilainen tapa ymmärtää ja hahmottaa maailmaa. Nepsy-piirteet voivat lisätä stressiä ja kuormitusta päivän tapahtumista, jolloin nuori ei ehkä jaksa kuunnella, mitä hänelle puhutaan. Lisäksi voi ilmetä vaikeutta lukea tai ilmaista tunteita.

Nepsy-piirteinen nuori tarvitsee aikuiselta tukea ja apua tunnesäätelytaidoissaan varsinkin haastavissa tilanteissa. Nuorella voi olla myös vaikeuksia ottaa toiminnassaan huomioon toisten ihmisten tunteet. Silti nepsy-piirteiseltä nuorelta usein vaaditaan samaa kielellistä kykyä ja itsesäätelyn kykyä kuin muilta samanikäisiltä.

Joskus aikuisen voi olla haastavaa arvioida nuoren kyvyt toimia tietyssä tilanteessa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti vuorovaikutussuhteeseen. Riittävän tuen avulla nuoren vahvuudet tulevat esiin.

Myönteisen vuorovaikutuksen muistilista vanhemmalle:

- Varaa arkeen aikaa keskustelulle

- Pidä kiinni sovitusta

- Kysy rohkeasti ja tutustu nuoren mielenkiinnon kohteisiin

- Tue nuorta tunteiden kohtaamisessa

- Ota avoimesti vastaan erilaiset tunteet

- Vahvista onnistumisia ja myönteisiä kokemuksia

Pientenkin onnistumisten ja myönteisten kokemusten huomioiminen ja ääneen sanoittaminen on tärkeää, sillä hyvää ei voida koskaan korostaa liikaa. Hyvä vuorovaikutus perheenjäsenten välillä lisää perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja näin vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin.

Kommentoi

Hae Heilistä