play

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 1.4.2024, kun Karelia Viestintä siirtyi osaksi Mediakonserni Keskisuomalaista.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Karelia Viestintä Oy
Y-tunnus: 0633418-3

Käyntiosoite: Kauppakatu 26 C, 80100 JOENSUU

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa: tietosuoja@media.fi
Puhelinnumero: 014 622 000

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Karelia Viestintä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen
– tuotteiden sekä palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
– markkinointiin, myyntiin ja asiakasviestintään
– kehittämiseen, analysointiin ja raportointiin
– tutkimuksiin

Tallennamme asiakaspuhelut asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Karelia Viestintä tekee profilointia esimerkiksi silloin, kun se räätälöi uutiskirjeen rekisteröidyn todennäköisten mielenkiinnonkohteiden perusteella. Karelia Viestintä ei tee automatisoituja päätöksiä, jolla olisi rekisteröityyn kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia.

3.    Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohdat:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (esim. sähköinen suoramarkkinointi kuluttajille, evästeiden asettaminen);

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (esim. tilaussopimuksen täyttäminen);

c) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitovelvoitteet); ja

f)  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen (esim. liiketoiminnan kehittäminen, analysointi ja raportointi, tutkimukset sekä markkinointi ja siihen liittyvä profilointi) toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttötarkoituksessa on tarpeen, huomioon ottaen lainsäädännöstä, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

4.    Rekisterien tietosisällöt

Karelia Viestinnän käsittelemiä tietoja ovat perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä suoramarkkinointivalinnat ja osto- ja tilaustiedot kuten tilaushistoria, asiakasviestintä kaikissa kanavissa sekä digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Yritysten edustajista käsitellään lisätietoja, kuten titteli, asema tai työnkuvaus sekä esimerkiksi Karelia Viestinnän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön järjestämään tapahtumaan osallistumiseen liittyviä tietoja.

Lisäksi voidaan käsitellä tietoa henkilörekisteriin rekisteröidylle kohdistetuista kampanjoista, hänen sähköpostinsa toimivuudesta, Karelia Viestinnän lähettämien sähköpostien avaamisesta ja linkkien klikkaamisesta, kiinnostus ja profilointitietoa esimerkiksi rekisteröityä kiinnostavista tuotteista tai palveluista, segmenttitietoa, eväste- ja käyttötietoja sekä muita tietoja.

5.    Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Karelia Viestintä kerää henkilötietoja suoraan asiakkailta asiakassuhteen alussa sekä asiakassuhteen keston aikana. Lisäksi asiakas voi päivittää henkilötietojaan digitaalisten palveluiden kautta.

Henkilötietoja ja niiden päivityksiä saadaan myös niitä tarjoavilta yrityksiltä sekä viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat esimerkiksi henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja. Henkilötietoja kerätään myös mm. kilpailuosallistumisten ja markkinoinnin automaation kautta sekä ulkoisista tietolähteistä. Lisäksi henkilötietoja ja niiden päivityksiä kertyy myös julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista sekä yritysten edustajien kollegoilta.

6.    Evästeet

Palvelujen sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palveluja käytetään. Tietojen avulla palveluja kehitetään edelleen käyttäjää paremmin palvelevaksi. Käyttäjä voi estää muiden kuin palvelun toiminnalle välttämättömien evästeiden tallentumisen tietokoneelleen, mutta tällöin käyttäjä ei voi täysin hyödyntää Karelia Viestinnän tarjoamia verkkopalveluita.

Evästeiden avulla Karelia Viestintä voi selvittää esimerkiksi, onko sen markkinointisähköposteja avattu ja sähköpostissa olevia linkkejä klikattu. Lisäksi käytössä on ns. kolmannen osapuolen evästeitä, joiden avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa konsernin markkinointia ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä sisältöjä käyttäjä on etsinyt tai mitä sivuja katsellut. Nämä evästeet käyttäjän selaimelle asettaa konsernin yhteistyökumppanina toimiva kolmas taho. Myös sosiaalisen median evästeitä käytetään mainonnan kohdentamiseen.

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa käyttäjän mielenkiinnon kohteiden perusteella. Evästeiden avulla järjestelmä pystyy tunnistamaan myös, onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, ettei samoja mainoksia näytetä jatkuvasti samalle käyttäjälle. Lisäksi käyttötarkoituksena on mahdollistaa käyttäjälle häntä todennäköisesti kiinnostavan sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön sivuston evästeasetuksissa. Mikäli käyttäjä ei anna suostumusta esimerkiksi mainonnan kohdentamisen, niin hänelle näytetään edelleen mainoksia, mutta ne eivät ole sisällöltään käyttäjälle kohdennettuja. Selainkäyttöön perustuva kohdennettu mainonta tulee sallia tai estää erikseen jokaisella käyttäjän käyttämällä selaimella.

7.    Tietojen mahdolliset luovutukset

Karelia Viestintä ei luovuta asiakastietoja konsernin ulkopuolisille tahoille, poislukien lakisääteiset tietojen luovutukset viranomaisille sekä tässä selosteessa mainitut tapaukset. Rikostapauksissa Karelia Viestintä voi luovuttaa tietoja viranomaisille, kun viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Tietoja voidaan jakaa Karelia Viestinnän sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden alihankkijoille mm. erilaisten palveluiden tuottamista, lehtien jakelua ja suoramarkkinointikampanjoiden toteuttamista varten. Henkilötietoja saatetaan jakaa konsernillemme palveluita (esim. asiakaspalvelu, markkinointi, ohjelmistopalvelut, tutkimus, tapahtumien tuottaminen, perintä) suorittaville kolmansille osapuolille eli henkilötietojen käsittelijöille. Kolmansien osapuolten on sallittua käyttää tietoja vain kyseisten palvelujen tarjoamiseen Karjaalaiselle, tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Karelia Viestintä toimii yhteisrekisterinpitäjänä Facebookin kanssa silloin, kun se ylläpitää sivua Facebookissa. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Tietoja kerätään mm. Facebook-sivujen tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisujen näkyvyydestä sekä julkaisujen tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista.

Jos siirrämme tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme aina, että siirto tapahtuu lainsäädännön sallimia tiedonsiirtomekanismeja, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita, hyödyntäen.

 

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoja käsittelevät vain ne Karelia Viestinnän tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevat työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Henkilötietojen siirtämisessä käytämme aina tietoturvallista tapaa.

9.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista Karelia Viestinnän tietojärjestelmiin tallennetut tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Karelia Viestintää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa siirretyksi itselleen tai toiselle palveluntarjoajalle, jos tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos esimerkiksi henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin tai asiakas peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojensa käsittelyyn, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.  

10.Tietosuojaselosteen päivittäminen

Karelia Viestintä muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Kun tietosuojaselostetta on muutettu, viimeisin muutospäivämäärä löytyy tietosuojaselosteen yläreunasta.